Guru Oh Guru ( parT 1)...=)~GuRuku... kaU yanG teRbaEk baGikU~Guru, bagiku dialah insan yang banyak mencoRakkan segaLa seba serBi hidupku seBAgai insan yang BeriLmu, menjadi Insan yang beRgeLar manUsia dan MeLakarkan sejUta siNar yang
MeneranGi hidupkU sebagai insan yanG berguna...

tiada kaTa yang BoleH saya ungkaPkan menGenaI ciRi periBadi seorang gUru, dan hanYa yag pasTi diaLah inSan yang memiMpin ku enjadi insan dan MANUSIA di Muka buMi inI seHingga mengeNaL apa Itu sebUah keHiduPan yang Berguna dan diGunaKAn unTuk meneRuskan hidup seBagai seOrang inSan yang berGeLAr PELAJAR....
~JiKa guRuku melaFazkan ikRar ini, enGkauLah guRuku~


GURU...
engkau menDidik Ku menJadi seOrang inSan,
menJadi Murid dan Menjadi PelaJArmu Yang berGuna,
mendiDik dan MeneranGi siNar hiduPku di Kala KegeLapan,
memImpinKu menjaDi seOrang yanG berILmu dan menJAdi anaK bangSa.

GURUKU...
Tanpamu aku munGkin akaN tersesaT di daLam keGeLapan,
mungKin akan teruS hanYut di BUai keHiduPan yang Tidak beErti tanPa iLmu,
munGkin akan Terus roSak menJadi samPah masYaraKaT,
dan teRus hiNa di panDangaN maTa DuniA .

GURU...
enGkau banYak berBudi dan BerbaKti kepadaku,
banYak mencuRahkan maSa daN tenaGa kePadaku,
menaBur seGaLa jaSamu kepaDaKu,
tanpa raSa menYesaL dan Ragu .

GURUKU...
tanGgungJawaBmu kePadaKu begiTu beErti buaTku,
unTuk memiLiki seGala iLmu yang engKau miLiki,
waLaupun sediKit yanG enGkau cuRahKan kepadaKu,
namun ia aMat berErTi buaT diRi ini .

GURUKU...
tIdak peRnah waLau seKaLi aku menDenGar keLuh kesah dariMu,
maLah peLajar senDiri yaNg sanGgUp meLafaZkanNya,
enGkau taHu iTu peDih buaTmu,
naMun enGkau tepiS tanPa menGirA saKitnYa .

GURUKU...
seMoga seGaLa iLmu yang teLah DicurahKan,
seGaLanYa enGkaU HaLaLkan hendaknYa,
aGar kaMi diBerKati dan diMuraHkan,
menCapaI ciTa-ciTa kaMi di haRi Muka .

GURUKU...
ku HaraP engKAu senTiasa MenJadi seOranG guRu,
ku Berdoa aGar enGkau menJadi pendiDIk bangSa,
Ku haRap seTia kepaDa tugaS dan TangguNgJawab seoRang GurU,
dan menJadi guRuku yanG seTia .

GURUKU...
tiaDa baLasan Yang boLeh aKu berikan,
hanYa DOa dan HAraPAn,
yang SentiaSa menGirinGi hiDupmu,
sebaGai seoRang inSan yang PErnaH berGeLaR GuruKu .

teriMa kaSIh waHai pemBimbing, penDidik dan PeneraNg hiDupKu....

keRna enGkaU laH GURUKU....di duNia dan AKhiRat...amin...=)~waALupuN enGkaU seGarang ini, engKau tetAp GURUKU...~
~SAJAK daRiPaDa GURU yang PaLing Aku saYanGi di SekoLAh meneNgah...
CG. NOORDIN BIN DARISAH... teRima KAsiH GURUKU...~
~baCaLAh isi haTi peNuLIs saJak ini~~hanYa ini SahaJa yanG mamPu kaMi beRi dan MenginGaTi seGala Jasa buDimu GURUKU~

~poSt bY me...BoLongAnakSemPoRna...beKAs peLajar SMKDPA-2001-2008...

Comments

Popular posts from this blog

KILAU makanan tradisi SABAH

Makanan orang Semporna (Tradisi Bajau dan Suluk)

~puLau-Pulau Di Semporna, SABAH~